PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
5.UNA ADMINISTRACIÓ MODERNA I EFICAÇ
Modernitzar i apropar l’Ajuntament a la ciutadania.
5.1.PRESIDÈNCIA
Continuar el procés de millora dels serveis que es presten, escurçant els terminis de resposta.
5.1.9.
Establir el Pla anual d’auditories de qualitat dels serveis, mitjançant estudis específics, enquestes i seguiment d’indicadors, per tal de mesurar la satisfacció de la ciutadania respecte als serveis prestats i d’introduir mesures de correcció d’acord amb els resultats.

100%
5.1.9.1.
Establir el Pla anual d’auditories de qualitat dels serveis, mitjançant estudis específics, enquestes i seguiment d’indicadors, per tal de mesurar la satisfacció de la ciutadania respecte als serveis prestats i d’introduir mesures de correcció d’acord amb els resultats.

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %