PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
5.UNA ADMINISTRACIÓ MODERNA I EFICAÇ
Modernitzar i apropar l’Ajuntament a la ciutadania.
5.1.PRESIDÈNCIA
Continuar el procés de millora dels serveis que es presten, escurçant els terminis de resposta.
5.1.7.
Continuar millorant l’aplicació de la normativa de prevenció de riscos laborals, tant en els serveis públics com en els contractats per l’Ajuntament.

67,4%
5.1.7.1.
Compliment i seguiment de la normativa de prevenció

69,8%
5.1.7.2.
Definir els requisits en matèria de prevenció de riscos a complir per les empreses contractades per la corporació municipal

100%
5.1.7.3.
Definir un pla de gestió de les mesures correctores derivades de les avaluacions de riscos, plans d'emergència i del procés d'investigació d'accidents

40%
5.1.7.4.
Definir i implantar un sistema de gestió informàtica de la prevenció de riscos laborals

60%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %