PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
5.UNA ADMINISTRACIÓ MODERNA I EFICAÇ
Modernitzar i apropar l’Ajuntament a la ciutadania.
5.1.PRESIDÈNCIA
Continuar el procés de millora dels serveis que es presten, escurçant els terminis de resposta.
5.1.12.
Seguir potenciant la figura del Defensor del Ciutadà i vetllar per l’aplicació de les seves resolucions.

80%
5.1.12.1.
Regular la coordinació i comunicació amb els diferents serveis de l'Ajuntament

80%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %