PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
5.UNA ADMINISTRACIÓ MODERNA I EFICAÇ
Modernitzar i apropar l’Ajuntament a la ciutadania.
5.1.PRESIDÈNCIA
Continuar el procés de millora dels serveis que es presten, escurçant els terminis de resposta.
5.1.1.
Continuar el procés de racionalització dels circuits administratius dels serveis que es presten, escurçant els terminis de resposta i el nombre de tràmits a realitzar.

85,6%
5.1.2.
Treballar en la integració de dades amb altres administracions (Consell Comarcal, Generalitat, Govern central) per evitar duplicitats o incomoditats als ciutadans i ciutadanes que han de realitzar gestions. Participar activament en els projectes d’administració electrònica que s'impulsin des de la Unió Europea (Localret, CAT365).

60%
5.1.3.
Fer possible la tramitació administrativa mitjançant la telefonia i Internet, garantint la seguretat i la protecció de les dades.

65,2%
5.1.4.
Continuar millorant la comoditat dels espais destinats a l’atenció al públic.

100%
5.1.5.
Introduir les certificacions de qualitat en diferents serveis públics (ISO, EFQM), per garantir el nostre compromís per uns serveis adaptats, moderns i de la màxima qualitat.

50%
5.1.6.
Continuar invertint per formar el personal municipal perquè recicli i adapti els seus coneixements i habilitats a unes necessitats que canvien contínuament.

90,4%
5.1.7.
Continuar millorant l’aplicació de la normativa de prevenció de riscos laborals, tant en els serveis públics com en els contractats per l’Ajuntament.

67,4%
5.1.8.
Fer públiques les Cartes dels Serveis Municipals.

90%
5.1.9.
Establir el Pla anual d’auditories de qualitat dels serveis, mitjançant estudis específics, enquestes i seguiment d’indicadors, per tal de mesurar la satisfacció de la ciutadania respecte als serveis prestats i d’introduir mesures de correcció d’acord amb els resultats.

100%
5.1.10.
Facilitar els tràmits administratius a través de les noves tecnologies de la informació.

60%
5.1.11.
Millorar els procediments per a la informació ciutadana.

76,7%
5.1.12.
Seguir potenciant la figura del Defensor del Ciutadà i vetllar per l’aplicació de les seves resolucions.

80%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %