PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
4.SANT BOI UN ESPAI DE LLIBERTAT, MÉS SEGUR I MÉS TRANQUIL
Assegurar la tranquil·litat de la ciutadania.
4.4.CIVISME
Millorar la qualitat de vida dels ciutadans d’acord amb un model de ciutat on prevalguin els valors de respecte, el civisme, i el bon ús dels espais comuns.
4.4.2.
Desenvolupar la regidoria de foment de la cultura del civisme.

100%
4.4.2.1.
Posar en relació i articular en xarxa el Projecte Educatiu de Ciutat, les ordenances de convivència ciutadana, la carta dels drets humans de la ciutat, el reglament de participació ciutadana, les aportacions en relació al civisme i la tolerància que es fan des del consell de la ciutat, el projecte Sant Boi Lliure de Violència, el Pla de Cultura, els nous programes transversals municipals i l'Agenda 21, tot implicant a la iniciativa social, altres administracions i a la iniciativa mercantil.

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %