PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
3.PROMOCIÓ DE CIUTAT, ECONOMIA, TREBALL I PRODUCCIÓ SOSTENIBLE
Donar suport als sectors productius per al foment de la riquesa i per generar més ocupació i de més qualitat.
3.6.POLÍTICA FISCAL
Tenir una pressió fiscal que ens permeti oferir serveis de qualitat a la ciutadania de Sant Boi.
3.6.4.
Introduir en les ordenances fiscals el conjunt de mesures i incentius fiscals, per al foment de la sostenibilitat social, econòmica i ambiental, així com mesures que gravin situacions contràries a la sostenibilitat.

100%
3.6.4.1.
Modificar les ordenances fiscals per introduir mesures per al foment de la sostenibilitat.

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %