PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
3.PROMOCIÓ DE CIUTAT, ECONOMIA, TREBALL I PRODUCCIÓ SOSTENIBLE
Donar suport als sectors productius per al foment de la riquesa i per generar més ocupació i de més qualitat.
3.6.POLÍTICA FISCAL
Tenir una pressió fiscal que ens permeti oferir serveis de qualitat a la ciutadania de Sant Boi.
3.6.1.
Mantenir l’increment dels impostos municipals a l'entorn de l'IPC.

100%
3.6.2.
Renovar el pacte fiscal amb els agents socials i econòmics de la nostra ciutat.

100%
3.6.3.
Facilitar el pagament dels impostos en quatre trimestres.

100%
3.6.4.
Introduir en les ordenances fiscals el conjunt de mesures i incentius fiscals, per al foment de la sostenibilitat social, econòmica i ambiental, així com mesures que gravin situacions contràries a la sostenibilitat.

100%
3.6.5.
Establir mesures fiscals que afavoreixin la contractació estable de persones aturades santboianes, a les empreses establertes a Sant Boi.

100%
3.6.6.
Crear incentius fiscals per donar un major impuls a les iniciatives emprenedores.

100%
3.6.7.
Establir incentius fiscals per a la realització de projectes de renovació urbana per part de la promoció privada així com el foment i manteniment de cases antigues en el nucli urbà.

100%
3.6.8.
Establir incentius fiscals per al foment de la qualitat en l’edificació i la rehabilitació d’habitatges.

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %