PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
3.PROMOCIÓ DE CIUTAT, ECONOMIA, TREBALL I PRODUCCIÓ SOSTENIBLE
Donar suport als sectors productius per al foment de la riquesa i per generar més ocupació i de més qualitat.
3.5.OCUPACIÓ
Impulsar polítiques que generin més ocupació i de qualitat amb atenció especial a la inserció de les persones en situació més vulnerable o desfavorida.
3.5.7.
Premiar a les empreses que s’adaptin a les clàusules socials per a la contractació regular de persones que tenen més dificultats d’accés al mercat laboral.

100%
3.5.7.1.
Incorporar en els concursos públics per a la contractació d'obres i serveis, l'adhesió a les clàusules socials com a criteri puntuable dins de la proposta global i oferir-lis sense cost econòmic afegit, el Dispositiu d'inserció socio-laboral, en el que participen dos tècnics municipals i és requisit fonamental per l'execució i desenvolupament de les clàusules socials.

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %