PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.9.EDUCACIÓ
Millorar la qualitat educativa de la ciutat.
2.9.1.
Continuar impulsant el projecte “Sant Boi Ciutat Educadora”.

100%
2.9.2.
Elaborar el Projecte Educatiu de Ciutat.

80%
2.9.3.
Facilitar l’accés a l’aprenentatge de la llengua catalana i reclamar a la Generalitat que doti de més recursos els centres de normalització lingüística.

100%
2.9.4.
Fer un estudi de necessitats en infraestructures i recursos docents per a l'horitzó de 8 anys a Sant Boi.

75%
2.9.5.
Demanar que la Generalitat impulsi la creació d’escoles infantils públiques.

50%
2.9.6.
Establir acord amb la Generalitat per ubicar un centre infantil i de primària a Marianao.

100%
2.9.7.
Reclamar a la Generalitat l'oficina municipal d’escolarització.

100%
2.9.8.
Avançar en la millora dels serveis complementaris no lectius: activitats extraescolars, servei d’acollida, etc.

100%
2.9.9.
Continuar i ampliar l’organització d’activitats dirigides als pares i les mares per tal que puguin desenvolupar el seu paper com a educadors.

100%
2.9.10.
Instar la Generalitat perquè elabori un programa per reduir l’índex de fracàs escolar.

80%
2.9.11.
Reclamar la creació d’una unitat d’escolaritat compartida.

100%
2.9.12.
Plantejar alternatives i recursos per a la formació dels alumnes que no obtenen el graduat d’ensenyament secundari.

97,4%
2.9.13.
Potenciar les accions dirigides a prevenir l’absentisme escolar, i si s’escau, establir els mecanismes d’intervenció adients, conjuntament amb els professionals dels territori.

44%
2.9.14.
Millorar la formació permanent a través de les possibilitats que ofereix el nou Pla general de formació professional a Catalunya.

11,2%
2.9.15.
Treballar per aconseguir que Sant Boi pugui oferir el màxim de les modalitats d’ensenyament secundari (batxillerat i FP).

100%
2.9.16.
Fomentar la formació de persones adultes a través de la creació d’una nova escola d’adults i l’extensió de la seva acció als barris.

100%
2.9.17.
Donar suport en el marc del Pla municipal de formació d’adults a les iniciatives d’associacions i entitats i afavorir la coordinació de les activitats formatives que realitzen.

100%
2.9.18.
Potenciar, sota una perspectiva d'actualització continuada, la realització de cursos de formació ocupacional, formació continuada a treballadors i formació a mida per a empreses i comerciants.

75%
2.9.19.
Potenciar el programa “Campus 365” per dotar Sant Boi de més oferta universitària.

100%
2.9.20.
Treballar per aconseguir un “Punt UOC” i l’Escola Oficial d’Idiomes.

0%
2.9.21.
Continuar oferint en totes les accions formatives a les escoles i a la població en general programes d'educació ambiental, educació en consum i educació vial.

95,8%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %