PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.7.CULTURA
Facilitar l’accés de la comunitat a la cultura i al coneixement.
2.7.8.
Desenvolupar un programa d’oci cultural que doni resposta als diferents col·lectius ciutadans.

100%
2.7.8.1.
Desenvolupar un programa d’oci cultural alternatiu a l’oferta del mercat.

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %