PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.3.INFÀNCIA I FAMÍLIA
Augmentar la prestació de serveis i millorar l’atenció a les famílies així com incentivar la protecció de la infància.
2.3.1.
Continuar organitzant activitats que fomentin la convivència intergeneracional, en especial entre les i els infants i la gent gran.

100%
2.3.2.
Garantir l’accés de tots els infants i adolescents, i en especial els que es troben en situació de vulnerabilitat i risc social, a les activitats extraescolars i d’estiu, mitjançant l’augment de beques i ajudes.

100%
2.3.3.
Potenciar les relacions de col·laboració entre les associacions que treballen a l’àmbit infantil adolescent.

100%
2.3.4.
Crear el Consell de la Infància i l’Adolescència per fomentar els valors cívics i democràtics.

30%
2.3.5.
Ampliar les places dels serveis de centre obert a Sant Boi.

100%
2.3.6.
Oferir espais per a infants i adolescents.

100%
2.3.7.
Mantenir i adequar les activitats de lleure a les necessitats dels ciutadans (casals d’estiu, ludoteques, etc.).

87,5%
2.3.8.
Implantar en tot el territori el circuit contra el maltractament infantil.

35,7%
2.3.9.
Posar en marxa programes que donin suport a les persones amb dependència.

100%
2.3.10.
Oferir un servei gratuït de guarderia durant les reunions dels òrgans de participació ciutadana.

0%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %