PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.2.PERSONES AMB DISCAPACITAT
Fer de Sant Boi una ciutat per a tothom destinant més recursos per a la plena integració de les persones amb discapacitat.
2.2.2.
Continuar implementant el pla d’accessibilitat per tal d’aconseguir l’accessibilitat universal.

79,2%
2.2.2.1.
Consolidar la comissió de seguiment del Pla d'accessibilitat municipal 1998-2008 i contemplar que totes les accions que es desenvolupin per part dels diferents departaments i àrees de l'Ajuntament tinguin en compte el Pla d'Accessibilitat.

100%
2.2.2.2.
Sol.licitar l'adhesió al conveni marc estatal sobre accessibilitat especialment pel que fa a l'eliminació de barreres arquitectòniques i de comunincació.

100%
2.2.2.3.
Garantir un plànol del terme municipal de Sant Boi, en suport informàtic, on es recullin i actualitzin els següents punts: semàfors acústics, places reservades d'aparcament, trams de via pública accessibles, etc. I penjar-lo en la web municipal.

100%
2.2.2.4.
Impulsar que la web municipal sigui accessible per a tothom.

25%
2.2.2.5.
Desenvolupar accions per afavorir, en aquells casos en què sigui possible, la integració educativa d'alumnes amb discapacitat als àmbits educatius normalitzats.

100%
2.2.2.6.
Eliminació de barreres arquitectòniques en les escoles públiques mitjançant la negociació amb la Generalitat

50%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %