PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.12.PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Promoure la participació activa de tota la ciutadania en la construcció d’una ciutat oberta i plural.
2.12.3.
Promoure l’educació en els valors per fomentar la solidaritat i la tolerància.

100%
2.12.3.1.
Posar en relació i articular en xarxa el Projecte Educatiu de Ciutat, les ordenances de convivència ciutadana, la carta dels drets humans de la ciutat, el reglament de participació ciutadana, les aportacions en relació al civisme i la tolerància que es fan des del consell de la ciutat, el projecte Sant Boi Lliure de Violència, el Pla de Cultura, els nous programes transversals municipals i l'Agenda 21, tot implicant a la iniciativa social, altres administracions i a la iniciativa mercantil.

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %