PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.12.PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Promoure la participació activa de tota la ciutadania en la construcció d’una ciutat oberta i plural.
2.12.1.
Promoure un pacte cívic per la convivència.

100%
2.12.2.
Vetllar pel compliment de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans.

0%
2.12.3.
Promoure l’educació en els valors per fomentar la solidaritat i la tolerància.

100%
2.12.4.
Aprovar el reglament de participació ciutadana que defineixi el nostre model participatiu.

100%
2.12.5.
Donar suport a les iniciatives de les associacions i entitats de Sant Boi.

79,2%
2.12.6.
Potenciar la vertebració del teixit associatiu, donant suport a la creació de la coordinadora d’associacions de Sant Boi.

54%
2.12.7.
Fomentar la realització d'activitats socialitzadores entre la població infantil i la resta de població.

100%
2.12.8.
Incorporar sistemàticament una fase de participació pública preliminar en els processos d'elaboració de programes, plans i projectes municipals.

90%
2.12.9.
Definir l'abast i assignar objectius als processos de participació, dissenyant mecanismes de participació i seguiment adequats a cada tema.

72,5%
2.12.10.
Fer el pressupost (començant pel d’inversions) amb mecanismes de “pressupostos participatius”.

100%
2.12.11.
Facilitar la participació de la ciutadania en general als diferents òrgans de participació establerts o que es posin en marxa.

85%
2.12.12.
Potenciar nous canals de participació mitjançant les noves tecnologies de la informació i comunicació.

100%
2.12.13.
Fomentar la responsabilització del món associatiu en la consecució dels objectius del desenvolupament sostenible a la ciutat.

60%
2.12.14.
Potenciar els plans de desenvolupament comunitari.

90%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %