PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.10.JOVES
Potenciar polítiques que afavoreixin la capacitat de desenvolupar l’autonomia personal dels joves.
2.10.1.
Crear el Centre de Recursos i Serveis per a Joves.

87,5%
2.10.2.
Desenvolupar el Pla Jove com a instrument d’implementació i coordinació de les polítiques públiques de joventut.

100%
2.10.3.
Promoure i facilitar la participació dels joves en els assumptes públics, i continuar donant-los assessorament en temes de formació, treball i habitatge.

100%
2.10.4.
Adequar els serveis i les activitats als horaris, a les necessitats i demandes del jovent.

80%
2.10.5.
Ampliar i adaptar a les necessitats dels joves els canals de comunicació, informació i participació.

100%
2.10.6.
Destinar un percentatge fix de sòl públic edificable a la construcció d'habitatges a preu assequible de venda o de lloguer per a joves (Borsa d'habitatge jove).

99,7%
2.10.7.
Professionalitzar els casals de joves

100%
2.10.8.
Facilitar eines, assessorament i recursos a les entitats i els grups juvenils per tal que puguin desenvolupar els seus projectes, enfortint el teixit associatiu.

100%
2.10.9.
Continuar realitzant projectes que facilitin la mobilitat dels joves entre diferents països com a element d’enriquiment educatiu i cultural.

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %