PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
1.TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Assolir una ciutat sostenible i respectuosa amb el medi ambient. Fer de Sant Boi una ciutat verda, equilibrada i humana.
1.5.HABITATGE
Potenciar i ampliar l’oferta d’habitatge i facilitar-ne l’accés dels col·lectius amb més dificultat.
1.5.1.
Demanar la incorporació de les necessitats de Sant Boi en el Pla públic d'habitatge de Catalunya.

100%
1.5.2.
Impulsar un programa municipal d’habitatge protegit per aconseguir la construcció de 400 habitatges protegits.

51%
1.5.3.
Continuar impulsant l’activitat de l’empresa municipal CLAUS per a la construcció d’habitatges protegits.

55%
1.5.4.
Atendre les necessitats d’habitatge adaptat dels col·lectius amb dificultats de mobilitat.

50%
1.5.5.
Establir mesures que gravin els solars sense edificar o la no rehabilitació d’edificis en mal estat.

100%
1.5.6.
Elaborar un programa municipal per afavorir l’ús d’habitatges desocupats.

0%
1.5.7.
Promoure altres tipus de gestió d’habitatges, per exemple, els foyer (apartaments petits amb serveis comuns), lloguer rotatori, convivència amb gent gran, etc.

85%
1.5.8.
Crear una xarxa d’immobiliàries disposades a adoptar un codi de "bones pràctiques” en la compra i el lloguer de l’habitatge.

80%
1.5.9.
Promoure que les noves construccions d’habitatges siguin sostenibles.

100%
1.5.10.
Impulsar un programa municipal d'accés a l'habitatge.

100%
1.5.11.
Revisar els paràmetres de densitat i de superfície mínima dels habitatges del Pla general metropolità.

100%
1.5.12.
Augmentar les inspeccions sobre el grau de conservació dels habitatges.

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %