PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
1.TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Assolir una ciutat sostenible i respectuosa amb el medi ambient. Fer de Sant Boi una ciutat verda, equilibrada i humana.
1.4.URBANISME
Vetllar per aconseguir la màxima qualitat urbana en la creació de nous espais urbans col·lectius (vialitat, espais verds, equipaments). Continuar treballant per recuperar el nostre patrimoni arquitectònic i històric.
1.4.1.
Redactar el programa municipal d’actuacions urbanístiques amb criteris de sostenibilitat.

77%
1.4.2.
Analitzar les necessitats de sòl d’habitatge, equipaments, parcs i jardins, industrials, terciaris, agrícoles i d’infraestructures; per tal de ponderar-ne els consums.

100%
1.4.3.
Limitar el creixement per extensió de la ciutat per evitar el consum excessiu de sòl derivat de formes urbanístiques insostenibles.

75,5%
1.4.4.
Generar sòl urbà edificable per a habitatges, equipaments i zones verdes aprofitant els espais que actualment ocupen la caserna i la central elèctrica.

59,5%
1.4.5.
Continuar amb les mesures per al foment de la rehabilitació i la col·locació d’ascensors en edificis d’habitatges.

100%
1.4.6.
Mantenir una distribució equilibrada i humana de l’oferta d’habitatge, equipaments i serveis al conjunt de la ciutat.

89%
1.4.7.
Adequar el Pla especial d’usos urbans i les normatives dels nous sectors de planejament per aconseguir un model de ciutat que compatibilitzi les activitats industrials i comercials amb la residència i l’habitatge.

100%
1.4.8.
Dur a terme operacions urbanístiques de revitalització als barris.

79,6%
1.4.9.
Promoure la màxima activitat econòmica no molesta en cada barri de la ciutat.

100%
1.4.10.
Augmentar de forma equilibrada i sostenible l’oferta d’equipaments i d’espais públics per a cobrir les necessitats de la ciutat.

80%
1.4.11.
Ampliar l’oferta d’espais públics per a activitats socials aprofitant l’actual xarxa d’equipaments i altres espais.

78%
1.4.12.
Continuar establint estàndards de qualitat i seguretat en el disseny dels nous espais públics i millorar els actuals.

64,1%
1.4.13.
Continuar amb els acords de Fecsa Endesa per al soterrament de línies i transformadors..

100%
1.4.14.
Elaborar un pla de gestió del patrimoni públic protegit o catalogat.

50%
1.4.15.
Continuar amb la revitalització del nucli antic com a cor de la ciutat amb la reurbanització dels carrers de la Pobla Arlovina, Major, O’Donnell, Vermell i la rambla de Rafael Casanova, amb la creació de l’oficina del Nucli Antic.

100%
1.4.16.
Restaurar la Torre Benviure i adequar-ne el l’entorn per fomentar el coneixement històric d'aquest espai.

40%
1.4.17.
Recuperar i adequar el jaciment medieval de Can Diví per fomentar-ne el coneixement històric.

0%
1.4.18.
Desenvolupar el Servei Municipal d’Arqueologia per recuperar i conèixer la història amagada al subsòl de la nostra ciutat.

100%
1.4.19.
Potenciar la realització d’accions adreçades al foment del turisme amb l’objectiu de promoure i donar a conèixer la nostra ciutat.

100%
1.4.20.
Creació d’un equip tècnic d’assessorament en qüestions d’urbanisme. Creació del Consell Municipal d’Urbanisme.

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %