PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
1.TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Assolir una ciutat sostenible i respectuosa amb el medi ambient. Fer de Sant Boi una ciutat verda, equilibrada i humana.
1.2.SERVEIS DE CIUTAT, MANTENIMENT I PROJECTES DE CIUTAT, MICROPROJECTES DE PROXIMITAT
Fomentar el medi urbà de qualitat aplicant criteris de sostenibilitat. Garantir el manteniment i el bon ús de la ciutat, i conscienciar-ne la població. Millorar la gestió dels residus, potenciant-ne la reducció, el reciclatge i la reutilització.
1.2.9.
Continuar la realització de campanyes de sensibilització envers la reducció i la recollida selectiva.

100%
1.2.9.1.
Campanya de foment de la recollida selectiva de matèria orgànica

100%
1.2.9.2.
Campanyes de foment de la recollida selectiva d'envasos i vidres

100%
1.2.9.3.
Campanya de reducció de residus a les escoles.

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %