PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
1.TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Assolir una ciutat sostenible i respectuosa amb el medi ambient. Fer de Sant Boi una ciutat verda, equilibrada i humana.
1.2.SERVEIS DE CIUTAT, MANTENIMENT I PROJECTES DE CIUTAT, MICROPROJECTES DE PROXIMITAT
Fomentar el medi urbà de qualitat aplicant criteris de sostenibilitat. Garantir el manteniment i el bon ús de la ciutat, i conscienciar-ne la població. Millorar la gestió dels residus, potenciant-ne la reducció, el reciclatge i la reutilització.
1.2.2.
Acabar de fer les places del Fènix de Casablanca i Montbaig, la placeta del Casal de Casablanca i els Jardins Menéndez Pidal.

25,2%
1.2.2.1.
Reurbanitzar la placeta del Penedès

1%
1.2.2.2.
Reurbanitzar la placeta del Maresme

100%
1.2.2.3.
Reurbanitzar la placeta del Casal de Casablanca

0%
1.2.2.4.
Reurbanitzar la plaça del Montbaig

0%
1.2.2.5.
Reurbanitzar els jardins de Menéndez Pidal

0%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %