PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
1.TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Assolir una ciutat sostenible i respectuosa amb el medi ambient. Fer de Sant Boi una ciutat verda, equilibrada i humana.
1.2.SERVEIS DE CIUTAT, MANTENIMENT I PROJECTES DE CIUTAT, MICROPROJECTES DE PROXIMITAT
Fomentar el medi urbà de qualitat aplicant criteris de sostenibilitat. Garantir el manteniment i el bon ús de la ciutat, i conscienciar-ne la població. Millorar la gestió dels residus, potenciant-ne la reducció, el reciclatge i la reutilització.
1.2.18.
Elaborar un manual de bones pràctiques per a la recollida segregada (porta a porta) i per a generadors singulars com comerços, restaurants i indústries, adaptat a la Llei 15/2003, de 13 de juny, reguladora de residus.

85,3%
1.2.18.1.
Implantació d'un model de gestió i de les ordenances (reguladora i fiscal) del nou servei de recollida i transport de residus comercials.

70,5%
1.2.18.2.
Campanya d'informació envers la recollida segregada i el transport dels residus comercials.

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %