PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
1.TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Assolir una ciutat sostenible i respectuosa amb el medi ambient. Fer de Sant Boi una ciutat verda, equilibrada i humana.
1.2.SERVEIS DE CIUTAT, MANTENIMENT I PROJECTES DE CIUTAT, MICROPROJECTES DE PROXIMITAT
Fomentar el medi urbà de qualitat aplicant criteris de sostenibilitat. Garantir el manteniment i el bon ús de la ciutat, i conscienciar-ne la població. Millorar la gestió dels residus, potenciant-ne la reducció, el reciclatge i la reutilització.
1.2.14.
Millorar el disseny dels contenidors per tal d’adaptar-los a la realitat urbana i per facilitar la recollida selectiva dels residus per part de la ciutadania i especialment per part dels centres educatius participants a la campanya “Triar Mola”.

100%
1.2.14.1.
Elaborar un estudi d'avantatges i desavantatges dels diferents models de sistema de recollida.

0%
1.2.14.2.
Foment d'incorporació dels contenidors soterrats en noves urbanitzacions i en zones adients.

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %