PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
1.TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Assolir una ciutat sostenible i respectuosa amb el medi ambient. Fer de Sant Boi una ciutat verda, equilibrada i humana.
1.2.SERVEIS DE CIUTAT, MANTENIMENT I PROJECTES DE CIUTAT, MICROPROJECTES DE PROXIMITAT
Fomentar el medi urbà de qualitat aplicant criteris de sostenibilitat. Garantir el manteniment i el bon ús de la ciutat, i conscienciar-ne la població. Millorar la gestió dels residus, potenciant-ne la reducció, el reciclatge i la reutilització.
1.2.1.
Millorar el manteniment de tots els espais verds de la ciutat amb criteris de sostenibilitat ambiental i econòmica i endolcir les zones de la ciutat amb dèficit d'espais verds.

100%
1.2.2.
Acabar de fer les places del Fènix de Casablanca i Montbaig, la placeta del Casal de Casablanca i els Jardins Menéndez Pidal.

25,2%
1.2.3.
Finalitzar les urbanitzacions de Canons i Orioles.

100%
1.2.4.
Completar la declaració d’arbres i arbredes d’interès local amb la incorporació dels exemplars ubicats a l’entorn natural i a les finques privades, i assegurar-ne la conservació.

100%
1.2.5.
Acabar el Parc de la Muntanyeta.

100%
1.2.6.
Iniciar una primera fase del Parc Lluís Companys a la Ciutat Cooperativa.

20%
1.2.7.
Refer els llacs i els jardins de l'entorn del Parc de Marianao.

100%
1.2.8.
Encarregar un informe tècnic de basses de recollida i laminatge d’aigües pluvials per al seu aprofitament en el reg dels espais públics.

32%
1.2.9.
Continuar la realització de campanyes de sensibilització envers la reducció i la recollida selectiva.

100%
1.2.10.
Fomentar l’ús de la deixalleria i de la deixalleria mòbil.

90%
1.2.11.
Impulsar la construcció amb materials reciclables.

50%
1.2.12.
Participar en projectes comuns sobre cicles sostenibles de recursos i residus amb altres municipis.

100%
1.2.13.
Realitzar una campanya d’implantació de papereres a les comunitats de propietaris per a la recollida selectiva del paper de propaganda comercial.

20%
1.2.14.
Millorar el disseny dels contenidors per tal d’adaptar-los a la realitat urbana i per facilitar la recollida selectiva dels residus per part de la ciutadania i especialment per part dels centres educatius participants a la campanya “Triar Mola”.

100%
1.2.15.
Elaborar un pla de residus local que reculli les mesures de minimització, recollida, reutilització i finançament que preveu la nova normativa en vigència des de l’1 de gener de 2004.

50%
1.2.16.
Aconseguir que Sant Boi es converteixi en referència a nivell autonòmic i estatal amb la construcció, al costat de la Masia Torre de la Vila, del Centre d’Estudis del Reciclatge utilitzant materials 100% reciclats.

50%
1.2.17.
Contribuir amb altres ciutats d’Europa i d’Amèrica llatina en la difusió i implantació de mesures de prevenció, recollida, reciclatge i reutilització de residus mitjançant la coordinació del projecte europeu “R que R”.

100%
1.2.18.
Elaborar un manual de bones pràctiques per a la recollida segregada (porta a porta) i per a generadors singulars com comerços, restaurants i indústries, adaptat a la Llei 15/2003, de 13 de juny, reguladora de residus.

85,3%
1.2.19.
Seguir desenvolupant el pla de minimització de l’impacte dels contenidors al carrer, implementant sistemes més eficients i retirant els contenidors que esdevinguin innecessaris.

5%
1.2.20.
Continuar millorant tecnològicament la qualitat i l’eficiència del servei de recollida i neteja.

60%
1.2.21.
Fomentar que en les noves urbanitzacions o en zones de rehabilitació urbana s'incorporin els contenidors soterrats o de recollida neumàtica.

37,8%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %