PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
1.TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Assolir una ciutat sostenible i respectuosa amb el medi ambient. Fer de Sant Boi una ciutat verda, equilibrada i humana.
1.1.MEDI AMBIENT, ENTORN NATURAL
Avançar en la protecció i recuperació del nostre entorn natural.
1.1.1.
Redactar un pla d’ordenació especial amb l’objectiu de garantir la protecció i preservació de tots els espais forestals de Sant Boi. Redactar el Pla especial de la Vall de Santa Bàrbara.

25,6%
1.1.2.
Adherir-nos a la Iniciativa supramunicipal d'estudiar i proposar línies de gestió per les zones agrícoles i forestals de les Muntanyes del Baix, per millorar les actuacions en els accessos, prevenció d'incendis forestals i conservació dels valors naturals del territori.

75%
1.1.3.
Incorporar en tots els projectes urbanístics en contacte amb l’entorn natural i agrícola, solucions curoses i respectuoses amb el paisatge.

100%
1.1.4.
Adequar la masia de Can Palós i el seu entorn forestal per a l’ús públic com a casa de natura i colònies.

70,2%
1.1.5.
Implementar una política de “custòdia del territori” que permeti conciliar l’ús públic de l’entorn natural amb el manteniment de la titularitat privada del sòl.

100%
1.1.6.
Continuar reclamant que les basses de Can Dimoni es declarin Zona d’Especial Protecció d’Aus i s’incorporin al Pla d’espais d’interès natural.

87,5%
1.1.7.
Adequar les basses de Can Dimoni per a l’ús públic com a espai d’observació de la fauna i d’educació ambiental.

75%
1.1.8.
Continuar la recuperació natural dels marges del riu Llobregat i millorar-ne l’accés des de diversos punts del nucli urbà.

62,5%
1.1.9.
Preservar i millorar el corredor biològic de la Riera de Can Soler amb la creació del Parc Lluís Companys connectat amb el Parc Forestal Montbaig, el riu Llobregat i el Parc Agrari.

28,5%
1.1.10.
Continuar amb la política dels itineraris naturalístics per fomentar el coneixement de l’entorn natural.

66,7%
1.1.11.
Impulsar amb altres administracions la posada en valor dels espais naturals i agrícoles per rebre contraprestacions i ajudes per a l’aportació de cada municipi a la sostenibilitat de la regió metropolitana de Barcelona.

100%
1.1.12.
Dedicar una especial atenció al riu Llobregat, creant una secció específica del Museu de Sant Boi, amb una dinàmica d'exposicions temporals, sales permanents, centre d'estudis per difondre la importància històrica, sociocultural, econòmica i ambiental d'aquest espai fluvial per a la comarca del Baix Llobregat i per a la província de Barcelona.

0%
1.1.13.
Col·laborar amb el Consorci del Parc Agrari en la redacció de plans especials que permetin la promoció econòmica de l’activitat agrícola generant el mínim impacte ambiental i fent-la compatible amb la recuperació dels espais naturals locals.

84,5%
1.1.14.
Consolidar un equip de vigilància i manteniment de l’espai natural amb participació de persones amb dificultat d’inserció laboral.

100%
1.1.15.
Continuar habilitant espais públics destinats a l’ús temporal com a horts lúdics que permetin satisfer la demanda ciutadana i contribueixin alhora a la recuperació de zones del riu Llobregat ocupades per al desenvolupament d’una activitat d’horticultura a precari.

12,5%
1.1.16.
Ampliar la propietat municipal d’espais forestals.

0%
1.1.17.
Seguir treballant amb les cooperatives agràries i amb el col·lectiu agrícola.

75%
1.1.18.
Continuar les campanyes informatives i de control per a la reducció d’emissions a l’atmosfera.

100%
1.1.19.
Substituir progressivament el parc de vehicles municipals, en el moment de la seva renovació, per d’altres amb motors de consum més eficient i menys contaminant.

83,3%
1.1.20.
Elaborar el mapa sònic de Sant Boi de Llobregat.

95%
1.1.21.
Continuar amb les mesures de control de la contaminació acústica i ser mes eficaços en la capacitat de donar resposta a les denúncies

84,6%
1.1.22.
Vetllar per l’aplicació dels criteris de sostenibilitat i respecte al nostre entorn, en la planificació de les noves infraestructures com l'AVE, noves variants i les futures línies de metro.

60%
1.1.23.
Revisar i unificar la normativa ambiental municipal per tal de resoldre les queixes ciutadanes existents, facilitar-ne la consulta i la comprensió, i adequar-la a la normativa vigent a nivell supramunicipal.

30%
1.1.24.
Impulsar el desenvolupament d’un programa d’informació ambiental per als ciutadans i les empreses.

100%
1.1.25.
Crear l’Oficina de Seguiment de l’Agenda 21.

100%
1.1.26.
Contrastar amb altres administracions locals l'evolució dels principals indicadors de sostenibilitat.

100%
1.1.27.
Establir pactes entre administracions locals per afrontar els reptes del desenvolupament sostenible.

100%
1.1.28.
Plantejar, a través de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, la definició d'un nou model de cooperació i de competències entre administracions, dotat dels recursos necessaris per abordar els plans d’acció local de les Agendes 21.

75%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %