SANT BOI DE LLOBREGAT: Total Població (dades a 31-12-2006)  
     
DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ:    
     
    2004 2005   D1 D2 D3 D4 D5 D6  
Total:   81.269 81.611 81.127 9.524 31.604 14.013 15.696 4.699 5.591      
        11,7% 39,0% 17,3% 19,3% 5,8% 6,9%    
     
  2004 2005 Total S.Boi D1 D2 D3 D4 D5 D6  
Per sexes: Homes 40.463 40.629 40.311 4.860 15.580 6.901 7.803 2.353 2.814  
  Dones 40.806 40.982 40.816 4.664 16.024 7.112 7.893 2.346 2.777  
Percentatge homes     49,7% 51,0% 49,3% 49,2% 49,7% 50,1% 50,3%  
Percentatge dones     50,3% 49,0% 50,7% 50,8% 50,3% 49,9% 49,7%  
     
  2004 2005 TOTAL % sobre total D1 % sobre total D2 % sobre total D3 % sobre total D4 % sobre total D5 % sobre total D6 % sobre total  
Per grups Menors de 16 anys 11.861 12.753 12.642 15,6% 1.230 12,9% 5.319 16,8% 1.999 14,3% 2.346 14,9% 712 15,2% 1.036 18,5%  
d'edat: Entre 16 i 29 anys 16.349 16.587 15.754 19,4% 1.653 17,4% 6.222 19,7% 2.682 19,1% 3.273 20,9% 869 18,5% 1.055 18,9%  
  Entre 30 i 44 anys 20.844 20.811 20.926 25,8% 2.348 24,7% 8.488 26,9% 3.576 25,5% 3.797 24,2% 1.066 22,7% 1.651 29,5%  
  Entre 45 i 64 anys 20.097 19.903 20.025 24,7% 2.156 22,6% 7.983 25,3% 3.460 24,7% 4.196 26,7% 1.025 21,8% 1.205 21,6%  
  Majors de 64 anys 12.118 11.557 11.780 14,5% 2.137 22,4% 3.592 11,4% 2.296 16,4% 2.084 13,3% 1.027 21,9% 644 11,5%  
Mitjana d'edat   81.269 81.611 81.127 39,86 9.524 43,78 31.604 38,22 14.013 41,20 15.696 39,62 4.699 42,43 5.591 37,61    
     
     
  2004 2005 Total D1 D2 D3 D4 D5 D6  
Per Nacionalitat espanyola (A) 75.741 75.102 74.460 8.416 29.550 12.686 14.511 4.300 4.997    
procedència: Altra nacionalitat (B) 5.528 6.509 6.662 1.106 2.051 1.327 1.185 399 594    
Percentatge pob.inm/tot. Població 7,3% 8,7% 8,9% 13,1% 6,9% 10,5% 8,2% 9,3% 11,9%  
Percentatge pob.inm/tot. Pob. inm. Sant Boi       16,6% 30,8% 19,9% 17,8% 6,0% 8,9%    
     
       
     
  2004 2005 TOTAL D1 D2 D3 D4 D5 D6 % TOTAL % D1 % D2 % D3 % D4 % D5 % D6  
Per país de Resta de la Unió Europea 365 490 599 107 182 126 127 36 21 9,0% 9,7% 8,9% 9,5% 10,7% 9,0% 3,5%  
procedència Resta d'Europa 244 330 371 55 129 57 103 18 9 5,6% 5,0% 6,3% 4,3% 8,7% 4,5% 1,5%  
(detall): Magrib 2.152 2.356 2.268 276 710 483 301 222 276 34,0% 25,0% 34,6% 36,4% 25,4% 55,6% 46,5%  
  Resta d'Àfrica 87 108 134 32 24 14 37 2 25 2,0% 2,9% 1,2% 1,1% 3,1% 0,5% 4,2%  
  Amèrica Central i del Nord     265 40 97 74 36 8 10 4,0% 3,6% 4,7% 5,6% 3,0% 2,0% 1,7%  
  Sudamèrica 2.397 2.861 2.609 577 781 493 485 88 185 39,2% 52,2% 38,1% 37,2% 40,9% 22,1% 31,1%  
  Àsia 275 359 411 19 128 76 95 25 68 6,2% 1,7% 6,2% 5,7% 8,0% 6,3% 11,4%  
  Oceania 8 5 5 0 0 4 1 0 0 0,1% 0,0% 0,0% 0,3% 0,1% 0,0% 0,0%  
TOTAL   5.528 6.509 6.662 1.106 2.051 1.327 1.185 399 594    
       
       
EDUCACIÓ:      
       
  2004 2005 TOTAL D1 D2 D3 D4 D5 D6  
Població en Llar d'infants (0-3) 1.803 1.827 2.709 256 1.140 456 465 152 240  
edat escolar: Pre-escolar 2.631 2.645 2.580 226 1.111 403 452 131 257  
  Primària 4.404 4.512 4.432 462 1.873 690 824 242 341  
  ESO 3.023 2.977 2.921 286 1.195 450 605 187 198  
  Batxillerats 1.536 1.540 1.515 128 642 232 336 91 86  
  TOTAL 13.397 13.501 14.157 1.358 5.961 2.231 2.682 803 1.122  
% Població en edat escolar sobre el total de la població 16,48% 16,54% 17,45% 14,3% 18,9% 15,9% 17,1% 17,1% 20,1%  
% infants 0-3 sobre tot població 2,22% 2,24% 3,34% 2,7% 3,6% 3,3% 3,0% 3,2% 4,3%  
     
     
  2004 2005 TOTAL D1 D2 D3 D4 D5 D6 % sobre tot. Pob. juvenil  
Per nivell d'instrucció dels joves (entre 16 i 29 anys) No llegeix/escriu 208 295 231 23 106 36 40 12 14 1,5%    
Sense estudis 2.091 2.335 1.715 157 698 274 363 97 126 10,9%    
Primària completa 3.111 2.817 2.326 240 888 371 469 175 183 14,8%    
Batx.elemental/EGB/ESO 5.089 5.171 6.049 628 2.415 955 1.240 398 413 38,4%    
F.P 1er grau/Cicle formatiu grau mig 1.268 1.120 1.140 150 418 187 240 59 86 7,2%    
F.P 2on grau/Cicle formatiu superior 2.112 1.793 1.798 179 731 357 381 46 104 11,4%    
Batx. superior/BUP/COU 1.995 1.756 1.855 202 708 371 411 61 102 11,8%    
Títol universitari grau mig 302 318 384 50 147 74 85 15 13 2,4%    
Títol universitari grau superior 172 176 256 24 111 57 44 6 14 1,6%    
  TOTAL (joves entre 16 i 29 anys)) 16.348 15.781 15.754 1.653 6.222 2.682 3.273 869 1.055      
% fins primària   33,09% 34,52% 27,12% 25,41% 27,19% 25,39% 26,64% 32,68% 30,62%  
% batx. Elem./EGB o ESO 38,9% 32,8% 38,40% 37,99% 38,81% 35,61% 37,89% 45,80% 39,15%  
% ensenyaments postobligatoris 25,1% 29,6% 30,42% 32,12% 29,85% 34,12% 31,53% 19,10% 27,68%  
% Títol universitari mig o sup. 2,9% 3,1% 4,06% 4,48% 4,15% 4,88% 3,94% 2,42% 2,56%  
     
EQUIPAMENTS: (dades a 31-12-2004)        
     
    TOTAL rati sobre pob. D1 rati sobre pob D2 rati sobre pob D3 rati sobre pob D4 rati sobre pob D5 rati sobre pob D6 rati sobre pob  
Per usos: Administració pública   8 10.140,9 3 3.174,7 0 0,0 2 7.006,5 2 0,0 0 0,0 1 5.591,0  
  Altres usos i reserves de sòl   18 4.507,1 1 9.524,0 5 6.320,8 3 4.671,0 7 2.242,3 5 939,8 2 2.795,5  
  Centres cívics o d'ús social   27 3.004,7 2 4.762,0 8 3.950,5 11 1.273,9 0 0,0 3 1.566,3 2 2.795,5  
  Educació   45 1.802,8 9 1.058,2 12 2.633,7 8 1.751,6 2 7.848,0 9 522,1 3 1.863,7  
  Esports   15 5.408,5 3 3.174,7 3 10.534,7 3 4.671,0 2 7.848,0 2 2.349,5 1 5.591,0  
  Mercats municipals   4 20.281,8 0 0,0 0 0,0 2 7.006,5 1 15.696,0 0 0,0 1 5.591,0  
  Sanitat   14 5.794,8 5 1.904,8 5 6.320,8 0 0,0 2 7.848,0 1 4.699,0 0 0,0  
  TOTAL   131   23   33   29   16   20   10    
Nº d'equipaments districte sobre el total de Sant Boi       17,6%   25,2%   22,1%   12,2%   15,3%   7,6%  
Rati d'equip. educatius sobre població escolar     314,6   150,9   496,8   278,9   1.341,0   89,2   374,0  
     
PARTICIPACIÓ: (dades a 31-12-2004)    
     
    TOTAL D1 D2 D3 D4 D5 D6 Sense seu a SB  
Per sector Suport social   21 2 9 4 3 1 2 0  
d'activitat Salut   4 0 1 1 1 0 0 1  
  Ensenyament/Educació   21 3 5 8 4 1 0 0  
  Cultura   54 4 9 12 12 5 7 5  
  Prom. Economi., ocupació i comerç   9 0 2 2 5 0 0 0  
  Medi ambient   6 0 2 0 1 0 1 2  
  Lleure   15 3 4 2 4 2 0 0  
  Cooperació Internacional   6 0 2 1 0 1 1 1  
  Participació ciut./AAVV   10 0 2 3 1 3 1 0  
  Esports   39 6 8 5 7 5 7 1  
  TOTAL   185 18 44 38 38 18 19 10  
Rati sobre habitants   438,5 529,1 718,3 368,8 413,1 261,1 294,3    
           
HABITATGE: (dades a 1-5-2005)    
         
  HABITATGES BUITS   Districte 2004 Buits 2004 Totals 2004          % buits Buits Totals % buits  
  Ciutat Cooperativa-Molí Nou   1 542 4.661 11,6% 341 3.716 9,2%  
  Marianao-Can Paulet   2 1.307 10.848 12,0% 1.679 11.560 14,5%  
  Barri Centre   3 799 5.849 13,7% 933 5.522 16,9%  
  Els Vinyets-Molí Vell   4 679 6.099 11,1% 704 5.848 12,0%  
  Camps Blancs-Els Canons-Les Orioles   5 86 1.982 4,3% 250 1.818 13,8%  
  Casablanca   6 283 2.109 13,4% 160 2.043 7,8%  
  TOTAL     3.696 31.548 11,7% 4.067 31.548 12,9%  
     
     
INFORMACIÓ TERRITORIAL:    
    Superficies en m2  
    D1 D2 D3 D4 D5 D6 TOTAL  
Sòl Urbà Residencial   238.671 1.515.233 616.486 431.403 663.095 198.914 3.663.802  
  Equipaments   321.243 131.398 428.645 263.549 219.497 31.530 1.395.862  
  Comercial   0 0 0 269.164 0 0 269.164  
  Industrial   10.432 0 0 911.150 0 1.235.051 2.156.633  
  Altres   110.469 0 0 98.764 22.494 0 231.727  
TOTAL URBÀ     680.815 1.646.631 1.045.130 1.974.029 905.086 1.465.496 7.717.188  
Sòl no urbà Equipaments   15.176 0 0 0 0 0 15.176  
  Industrial   0 0 0 78.000 0 0 78.000  
  Agrícola   682.739 0 0 8.706.274 0 0 9.389.014  
  Forestal   159.626 2.519.789 0 0 684.190 0 3.363.605  
  Residencial   0 15.237 0 0 0 0 15.237  
  Altres   0 124.933 0 716.436 101.890 0 943.259  
TOTAL NO URBÀ     857.542 2.659.958 0 9.500.711 786.079 0 13.804.290  
TOTAL     1.538.357 4.306.589 1.045.130 11.474.739 1.691.165 1.465.496 21.521.478  
     
     
     
MERCAT DE TREBALL:    
     
    2005  
  Home Dona Total Home Dona Total  
  (Població activa) % col. % col. % col. % col. % col. % col.  
Per sexe: Ocupat 92,4 88,2 90,6 92,2 85,1 89,1  
  Aturat 7,6 11,8 9,4 7,8 14,9 10,9  
 
  2005  
  16 a 24 anys 25 a 44 anys 45 a 64 anys Total 16 a 24 anys 25 a 44 anys 45 a 64 anys Total  
  (Població activa) % col. % col. % col. % col. % col. % col. % col. % col.  
Grups d'edat Ocupat 80,41 88,68 94,72 89,18 78,4 90,7 91,8 89,1  
(dades 31-12-04) Aturat 19,59 11,32 5,28 10,82 21,6 9,3 8,2 10,9  
 
 
      2004 2005 % col.  
Activitat principal de l'empresa on treballa: Agricultura, ramaderia, caça i silvicultura     0,90 0,56 0,22  
Pesca     0,11 0,00 0,00  
Indústries extractives     0,34 0,90 0,65  
Indústries manufactureres     24,16 27,53 26,95  
Producció i distribució d'energia elèctrica, aigua i gas   2,70 2,25 1,19  
Construcció     10,11 7,98 9,96  
Comerç de qualsevol tipus, i reparacions     18,76 16,63 14,72  
Hoteleria     5,06 3,48 4,11  
Transport, emmagatzematge i comunicacions   6,97 8,76 9,09  
Mediació financera     2,36 2,47 2,06  
Activitats immobiliàries i de lloguer; serveis empresarials   4,38 3,93 5,63  
Administració pública, defensa i Seguretat Social   4,72 2,92 4,22  
Educació     2,25 3,26 5,19  
Activitats sanitàries i veterinàries; serveis socials   6,29 6,07 5,95  
Altres activitats de servei a la comunitat;serveis personals 8,88 9,78 5,52  
Llars que ocupen personal domèstic     1,91 1,91 3,57  
No especificada     0,11 1,57 0,97  
 
     
VEHICLES:      
     
     
  ESTADÍSTICA PRE-PADRÓ IVTM    
  A) TURISMES 2003 2005 2006 2007  
Nombre de vehicles: A1 De menys de 8 cavalls fiscals     352 288 285 296  
A2 De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals     16.016 15.386 15.293 15.031  
A3 De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals     14.447 16.036 16.720 17.176  
A4 De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals     863 1.024 1.126 1.259  
A5 De 20 cavalls fiscals en endavant     0 186 215 233  
B) AUTOBUSOS  
B1 De menys de 21 places     1 1 1 1  
B2 De 21 a 50 places     0 2 4 4  
B3 De més de 50 places     2 8 16 14  
C) CAMIONS  
C1 De menys de 1000 Kg. De càrrega útil     2.614 2.895 2.979 3.077  
C2 De 1000 a 2999 Kg. De càrrega útil     899 958 988 1.011  
C3 De més de 2999 a 9999 Kg. De càrrega útil     296 294 299 276  
C4 De més de 9999 Kg. De càrrega útil     150 172 169 167  
D) TRACTORS            
D1 De menys de 16 cavalls fiscals     170 217 276 304  
D2 De 16 a 25 cavalls fiscals     50 74 76 94  
D3 De més de 25 cavalls fiscals     375 469 485 466  
E) REMOLCS I SEMIREMOLCS  
E1 De menys de 1000 Kg. De càrrega útil     167 201 218 246  
E2 De 1000 a 2999 Kg. De càrrega útil     16 15 14 18  
E3 De més de 2999 Kg. De càrrega útil     409 508 520 501  
F) ALTRES VEHICLES  
F1 Ciclomotors     2.200 2.055 2.041 2.075  
F2 Motocicletes fins a 125 cc.     832 858 1.071 1.324  
F3 Motocicletes de més de 125 cc. Fins a 250 cc.     518 572 584 617  
F4 Motocicletes de més de 250 cc. Fins a 500 cc.     254 247 263 277  
F5 Motocicletes de més de 500 cc. Fins a 1000 cc.     580 667 731 828  
F6 Motocicletes de més de 1000 cc.     54 68 76 95  
TOTAL       41.265 43.201 44.450 45.390