Districte 6:  Casablanca (dades a 31-12-2006)  
 
DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ:  
 
    2004 2005 Districte Total S.Boi % sobre total  
Total:   5.603 5.585 5.591 81.127 6,9%  
 
  2004 2005 Districte Total S.Boi % poblacio Districte % població S.Boi  
Per sexes: Homes 2.809 2.801 2.814 40.311 50,3% 3,5%  
  Dones 2.794 2.784 2.777 40.816 49,7% 3,4%  
       
  2004 2005 Districte Total S.Boi % poblacio Districte % població S.Boi  
Per grups Menors de 16 anys 971 1.020 1.036 12.642 18,5% 1,3%  
d'edat: Entre 16 i 29 anys 1.066 1.093 1.055 15.754 18,9% 1,3%  
  Entre 30 i 44 anys 1.658 1.627 1.651 20.926 29,6% 2,0%  
  Entre 45 i 64 anys 1.239 1.202 1.205 20.025 21,6% 1,5%  
  Majors de 64 anys 669 643 644 11.780 11,5% 0,8%  
     
 
  2004 2005 Districte Total S.Boi % poblacio Districte % població S.Boi  
Per Nacionalitat espanyola (A) 5.133 5.047 4.997 74.460 89,4% 6,2%  
procedència: Altra nacionalitat (B) 470 538 594 6.667 10,6% 0,7%  
Percentatge pob.inm/tot. Pob. Inm. Sant Boi 8,9%  
 
  2004 2005 Districte Total S.Boi % poblacio Districte % població S.Boi  
Per país de Resta de la Unió Europea 14 13 21 599 3,5% 0,3%  
procedència Resta d'Europa 5 7 9 371 1,5% 0,1%  
(detall): Amèrica Central i del Nord     10 2.268 1,7% 0,2%  
  Sudamèrica 129 171 185 134 31,1% 2,8%  
  Magrib 243 262 276 265 46,5% 4,1%  
  Resta d'Africa 11 18 25 2.609 4,2% 0,4%  
  Àsia 66 67 68 411 11,4% 1,0%  
  Oceania 2 0 0 5 0,0% 0,0%  
TOTAL 470 538 594 6.662  
     
 
 
EDUCACIÓ:    
   
   
  2004 2005 Districte Total S.Boi % poblacio Districte % població S.Boi  
Població en Llar d'infants (0-3) 168 160 240 2.709 4,3% 0,3%  
edat escolar: Pre-escolar 260 261 257 2.580 4,6% 0,3%  
  Primària 337 353 341 4.432 6,1% 0,4%  
  ESO 206 204 198 2.921 3,5% 0,2%  
  Batxillerats 94 87 86 1.515 1,5% 0,1%  
  TOTAL 1.065 1.065 1.122 14.157 20,1% 1,4%  
% Població en edat escolar sobre el total de la pob. Escolar de Sant Boi 7,9%  
% infants 0-3 sobre total 0-3 anys de Sant Boi 8,9%  
 
 
  2004 2005 Districte Total S.Boi % poblacio jove Districte % població jove S.Boi  
Per nivell d'instrucció dels joves (entre 16 i 29 anys) No llegeix/escriu 7 12 14 231 1,3% 0,1%  
Sense estudis 155 166 126 1.715 11,9% 0,8%  
Primària completa 220 208 183 2.326 17,3% 1,2%  
Batx.elemental/EGB/ESO 332 340 413 6.049 39,1% 2,6%  
F.P 1er grau/Cicle formatiu grau mig 96 80 86 1.140 8,2% 0,5%  
F.P 2on grau/Cicle formatiu superior 119 97 104 1.798 9,9% 0,7%  
Batx. superior/BUP/COU 107 93 102 1.855 9,7% 0,6%  
Títol universitari grau mig 16 12 13 384 1,2% 0,1%  
Títol universitari grau superior 14 7 14 256 1,3% 0,1%  
  TOTAL (% sobre total població) 1.066 1.015 1.055 15.754 18,9% 1,3%  
% fins primària 30,6% 2,1%  
% fins F.P.1 47,3% 3,2%  
% fins Batx. Superior 19,5% 1,3%  
% Títol universitari mig o sup. 2,6% 0,2%  
 
 
EQUIPAMENTS: (dades a 31-12-2004)  
 
    Districte Total S.Boi rati poblacio  Districte rati població  S.Boi  
Per usos: Administració pública     3 8 1.861,7 10.140,9  
  Altres usos i reserves de sòl     1 18 5.585,0 4.507,1  
  Centres cívics o d'ús social     2 27 2.792,5 3.004,7  
  Educació     9 45 620,6 1.802,8  
  Esports     3 15 1.861,7 5.408,5  
  Mercats municipals     0 4 0,0 20.281,8  
  Sanitat     5 14 1.117,0 5.794,8  
  TOTAL     23 131 242,8 619,3  
Nº d'equipaments districte sobre el total de Sant Boi 17,6%  
Rati d'equip. educatius sobre població escolar 118,3 314,6  
 
PARTICIPACIÓ: (dades a 31-12-2004)  
 
  Districte Total S.Boi rati poblacio  Districte rati població  S.Boi  
Per sector Suport social     2 21 2.792,5 3.863,2  
d'activitat Salut     0 4 0,0 20.281,8  
  Ensenyament/Educació     3 21 1.861,7 3.863,2  
  Cultura     4 54 1.396,3 1.502,4  
  Prom. Economi., ocupació i comerç     0 9 0,0 9.014,1  
  Medi ambient     0 6 0,0 13.521,2  
  Lleure     3 15 1.861,7 5.408,5  
  Cooperació Internacional     0 6 0,0 13.521,2  
  Participació ciut./AAVV     0 10 0,0 8.112,7  
  Esports     6 39 930,8 2.080,2  
  TOTAL     18 185 310,3 438,5  
       
       
HABITATGE: (dades a 1-05-2005)  
 
  2004 Districte 2004 Total S.Boi 2005 Districte 2005 Total S.Boi  
Nombre Buids   283 3.696 160 4.067  
d'habitatges: Totals   2.109 31.548 2.043 30.507  
Rati habitatges buids   13,4% 11,7% 7,8% 13,3%  
Percentatge habitatges buids/tot. Hab. buids Sant Boi   7,7%   3,9%  
       
 
INFORMACIÓ TERRITORIAL:  
   
  Districte   Total S.Boi % Ditricte/Sant Boi  
Sòl Urbà Residencial   238.671   3.663.802 6,5%  
  Equipaments   321.243   1.395.862 23,0%  
  Comercial   0   269.164 0,0%  
  Industrial   10.432   2.156.633 0,5%  
  Altres   110.469   231.727 47,7%  
TOTAL URBÀ   680.815   7.717.188 8,8%  
Sòl no urbà Equipaments   15.176   15.176 100,0%  
  Industrial   0   78.000 0,0%  
  Agrícola   682.739   9.389.014 7,3%  
  Forestal   159.626   3.363.605 4,7%  
  Residencial   0   15.237 0,0%  
  Altres   0   943.259 0,0%  
TOTAL NO URBÀ     857.542   13.804.290 6,2%  
TOTAL     1.538.357   21.521.478 7,1%