Districte 5:  Camps Blancs-Els Canons-Les Orioles (dades a 31-12-2006)  
 
DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ:  
 
    2004 2005 Districte Total S.Boi % sobre total  
Total:   4.675 4.764 4.699 81.127 5,8%  
 
  2004 2005 Districte Total S.Boi % poblacio Districte % població S.Boi  
Per sexes: Homes 2.348 2.400 2.353 40.311 50,1% 2,9%  
  Dones 2.327 2.364 2.346 40.816 49,9% 2,9%  
       
  2004 2005 Districte Total S.Boi % poblacio Districte % població S.Boi  
Per grups Menors de 16 anys 638 715 712 12.642 14,9% 0,9%  
d'edat: Entre 16 i 29 anys 878 921 869 15.754 18,2% 1,1%  
  Entre 30 i 44 anys 1.053 1.084 1.066 20.926 22,4% 1,3%  
  Entre 45 i 64 anys 1.027 1.021 1.025 20.025 21,5% 1,3%  
  Majors de 64 anys 1.079 1.023 1.027 11.780 21,6% 1,3%  
     
 
  2004 2005 Districte Total S.Boi % poblacio Districte % població S.Boi  
Per Nacionalitat espanyola (A) 4.385 4.376 4.300 74.460 91,5% 5,3%  
procedència: Altra nacionalitat (B) 290 388 399 6.667 8,5% 0,5%  
Percentatge pob.inm/tot. Pob. Inm. Sant Boi 6,0%  
 
  2004 2005 Districte Total S.Boi % poblacio Districte % població S.Boi  
Per país de Resta de la Unió Europea 11 18 36 599 9,0% 0,5%  
procedència Resta d'Europa 6 9 18 371 4,5% 0,3%  
(detall): Amèrica Central i del Nord     8 2.268 2,0% 0,1%  
  Sudamèrica 84 119 88 134 22,1% 1,3%  
  Magrib 171 213 222 265 55,6% 3,3%  
  Resta d'Africa 2 1 2 2.609 0,5% 0,0%  
  Àsia 16 28 25 411 6,3% 0,4%  
  Oceania 0 2 0 5 0,0% 0,0%  
TOTAL 290 390 399 6.662  
     
 
 
EDUCACIÓ:    
   
   
  2004 2005 Districte Total S.Boi % poblacio Districte % població S.Boi  
Població en Llar d'infants (0-3) 93 110 152 2.709 3,2% 0,2%  
edat escolar: Pre-escolar 135 134 131 2.580 2,8% 0,2%  
  Primària 231 242 242 4.432 5,2% 0,3%  
  ESO 179 183 187 2.921 4,0% 0,2%  
  Batxillerats 89 94 91 1.515 1,9% 0,1%  
  TOTAL 727 763 803 14.157 17,1% 1,0%  
% Població en edat escolar sobre el total de la pob. Escolar de Sant Boi 5,7%  
% infants 0-3 sobre total 0-3 anys de Sant Boi 5,6%  
 
 
  2004 2005 Districte Total S.Boi % poblacio jove Districte % població jove S.Boi  
Per nivell d'instrucció dels joves (entre 16 i 29 anys) No llegeix/escriu 19 24 12 231 1,4% 0,1%  
Sense estudis 130 136 97 1.715 11,2% 0,6%  
Primària completa 222 210 175 2.326 20,1% 1,1%  
Batx.elemental/EGB/ESO 321 349 398 6.049 45,8% 2,5%  
F.P 1er grau/Cicle formatiu grau mig 60 60 59 1.140 6,8% 0,4%  
F.P 2on grau/Cicle formatiu superior 63 50 46 1.798 5,3% 0,3%  
Batx. superior/BUP/COU 51 50 61 1.855 7,0% 0,4%  
Títol universitari grau mig 8 14 15 384 1,7% 0,1%  
Títol universitari grau superior 4 2 6 256 0,7% 0,0%  
  TOTAL (% sobre total població) 878 895 869 15.754 18,5% 1,1%  
% fins primària 32,7% 1,8%  
% fins F.P.1 52,6% 2,9%  
% fins Batx. Superior 12,3% 0,7%  
% Títol universitari mig o sup. 2,4% 0,1%  
 
 
EQUIPAMENTS: (dades a 31-12-2004)  
 
    Districte Total S.Boi rati poblacio  Districte rati població  S.Boi  
Per usos: Administració pública     3 8 1.588,0 10.140,9  
  Altres usos i reserves de sòl     1 18 4.764,0 4.507,1  
  Centres cívics o d'ús social     2 27 2.382,0 3.004,7  
  Educació     9 45 529,3 1.802,8  
  Esports     3 15 1.588,0 5.408,5  
  Mercats municipals     0 4 0,0 20.281,8  
  Sanitat     5 14 952,8 5.794,8  
  TOTAL     23 131 207,1 619,3  
Nº d'equipaments districte sobre el total de Sant Boi 17,6%  
Rati d'equip. educatius sobre població escolar 84,8 314,6  
 
PARTICIPACIÓ: (dades a 31-12-2004)  
 
  Districte Total S.Boi rati poblacio  Districte rati població  S.Boi  
Per sector Suport social     2 21 2.382,0 3.863,2  
d'activitat Salut     0 4 0,0 20.281,8  
  Ensenyament/Educació     3 21 1.588,0 3.863,2  
  Cultura     4 54 1.191,0 1.502,4  
  Prom. Economi., ocupació i comerç     0 9 0,0 9.014,1  
  Medi ambient     0 6 0,0 13.521,2  
  Lleure     3 15 1.588,0 5.408,5  
  Cooperació Internacional     0 6 0,0 13.521,2  
  Participació ciut./AAVV     0 10 0,0 8.112,7  
  Esports     6 39 794,0 2.080,2  
  TOTAL     18 185 264,7 438,5  
       
       
HABITATGE: (dades a 1-05-2005)  
 
  2004 Districte 2004 Total S.Boi 2005 Districte 2005 Total S.Boi  
Nombre Buids   86 3.696 250 4.067  
d'habitatges: Totals   1.982 31.548 1.818 30.507  
Rati habitatges buids   4,3% 11,7% 13,8% 13,3%  
Percentatge habitatges buids/tot. Hab. buids Sant Boi   2,3%   6,1%  
       
 
INFORMACIÓ TERRITORIAL:  
   
  Districte   Total S.Boi % Ditricte/Sant Boi  
Sòl Urbà Residencial   238.671   3.663.802 6,5%  
  Equipaments   321.243   1.395.862 23,0%  
  Comercial   0   269.164 0,0%  
  Industrial   10.432   2.156.633 0,5%  
  Altres   110.469   231.727 47,7%  
TOTAL URBÀ   680.815   7.717.188 8,8%  
Sòl no urbà Equipaments   15.176   15.176 100,0%  
  Industrial   0   78.000 0,0%  
  Agrícola   682.739   9.389.014 7,3%  
  Forestal   159.626   3.363.605 4,7%  
  Residencial   0   15.237 0,0%  
  Altres   0   943.259 0,0%  
TOTAL NO URBÀ     857.542   13.804.290 6,2%  
TOTAL     1.538.357   21.521.478 7,1%