Districte 4:  Els Vinyets-Molí Vell (dades a 31-12-2006)  
 
DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ:  
 
    2004 2005 Districte Total S.Boi % sobre total  
Total:   15.767 15.847 15.696 81.127 19,3%  
 
  2004 2005 Districte Total S.Boi % poblacio Districte % població S.Boi  
Per sexes: Homes 7.850 7.883 7.803 40.311 49,7% 9,6%  
  Dones 7.917 7.964 7.893 40.816 50,3% 9,7%  
   
  2004 2005 Districte Total S.Boi % poblacio Districte % població S.Boi  
Per grups Menors de 16 anys 2.245 2.413 2.346 12.642 14,8% 2,9%  
d'edat: Entre 16 i 29 anys 3.406 3.444 3.273 15.754 20,7% 4,0%  
  Entre 30 i 44 anys 3.761 3.760 3.797 20.926 24,0% 4,7%  
  Entre 45 i 64 anys 4.258 4.204 4.196 20.025 26,5% 5,2%  
  Majors de 64 anys 2.097 2.026 2.084 11.780 13,2% 2,6%  
     
 
  2004 2005 Districte Total S.Boi % poblacio Districte % població S.Boi  
Per Nacionalitat espanyola (A) 14.832 14.692 14.511 74.460 92,5% 17,9%  
procedència: Altra nacionalitat (B) 935 1.155 1.185 6.662 7,5% 1,5%  
Percentatge pob.inm/tot. Pob. Inm. Sant Boi 17,8%  
 
  2004 2005 Districte Total S.Boi % poblacio Districte % població S.Boi  
Per país de Resta de la Unió Europea 75 101 127 599 10,7% 1,9%  
procedència Resta d'Europa 74 97 103 371 8,7% 1,5%  
(detall): Amèrica Central i del Nord     36 2.268 3,0% 0,5%  
  Sudamèrica 462 546 485 134 40,9% 7,3%  
  Magrib 243 284 301 265 25,4% 4,5%  
  Resta d'Africa 31 34 37 2.609 3,1% 0,6%  
  Àsia 48 91 95 411 8,0% 1,4%  
  Oceania 2 2 1 5 0,1% 0,0%  
TOTAL 935 1.155 1.185 6.662  
     
 
   
EDUCACIÓ:    
   
   
  2004 2005 Districte Total S.Boi % poblacio Districte % població S.Boi  
Població en Llar d'infants (0-3) 326 301 465 2.709 3,0% 0,6%  
edat escolar: Pre-escolar 434 469 452 2.580 2,9% 0,6%  
  Primària 854 857 824 4.432 5,2% 1,0%  
  ESO 631 620 605 2.921 3,9% 0,7%  
  Batxillerats 333 334 336 1.515 2,1% 0,4%  
  TOTAL 2.578 2.581 2.682 14.157 17,1% 3,3%  
% Població en edat escolar sobre el total de la pob. Escolar de Sant Boi 18,9%  
% infants 0-3 sobre total 0-3 anys de Sant Boi 17,2%  
 
 
  2004 2005 Districte Total S.Boi % poblacio jove Districte % població jove S.Boi  
Per nivell d'instrucció dels joves (entre 16 i 29 anys) No llegeix/escriu 37 57 40 231 1,2% 0,3%  
Sense estudis 437 512 363 1.715 11,1% 2,3%  
Primària completa 636 574 469 2.326 14,3% 3,0%  
Batx.elemental/EGB/ESO 1.018 1.018 1.240 6.049 37,9% 7,9%  
F.P 1er grau/Cicle formatiu grau mig 268 226 240 1.140 7,3% 1,5%  
F.P 2on grau/Cicle formatiu superior 482 393 381 1.798 11,6% 2,4%  
Batx. superior/BUP/COU 430 380 411 1.855 12,6% 2,6%  
Títol universitari grau mig 67 69 85 384 2,6% 0,5%  
Títol universitari grau superior 31 40 44 256 1,3% 0,3%  
  TOTAL (% sobre total població) 3.406 3.269 3.273 15.754 20,9% 4,0%  
% fins primària 26,6% 5,5%  
% fins F.P.1 45,2% 9,4%  
% fins Batx. Superior 24,2% 5,0%  
% Títol universitari mig o sup. 3,9% 0,8%  
 
 
EQUIPAMENTS: (dades a 31-12-2004)  
 
    Districte Total S.Boi rati poblacio  Districte rati població  S.Boi  
Per usos: Administració pública     3 8 5.282,3 10.140,9  
  Altres usos i reserves de sòl     1 18 15.847,0 4.507,1  
  Centres cívics o d'ús social     2 27 7.923,5 3.004,7  
  Educació     9 45 1.760,8 1.802,8  
  Esports     3 15 5.282,3 5.408,5  
  Mercats municipals     0 4 0,0 20.281,8  
  Sanitat     5 14 3.169,4 5.794,8  
  TOTAL     23 131 689,0 619,3  
Nº d'equipaments districte sobre el total de Sant Boi 17,6%  
Rati d'equip. educatius sobre població escolar 286,8 314,6  
 
PARTICIPACIÓ: (dades a 31-12-2004)  
 
  Districte Total S.Boi rati poblacio  Districte rati població  S.Boi  
Per sector Suport social     2 21 7.923,5 3.863,2  
d'activitat Salut     0 4 0,0 20.281,8  
  Ensenyament/Educació     3 21 5.282,3 3.863,2  
  Cultura     4 54 3.961,8 1.502,4  
  Prom. Economi., ocupació i comerç     0 9 0,0 9.014,1  
  Medi ambient     0 6 0,0 13.521,2  
  Lleure     3 15 5.282,3 5.408,5  
  Cooperació Internacional     0 6 0,0 13.521,2  
  Participació ciut./AAVV     0 10 0,0 8.112,7  
  Esports     6 39 2.641,2 2.080,2  
  TOTAL     18 185 880,4 438,5  
       
       
HABITATGE: (dades a 1-05-2005)  
 
  2004 Districte 2004 Total S.Boi 2005 Districte 2005 Total S.Boi  
Nombre Buids   679 3.696 704 4.067  
d'habitatges: Totals   6.099 31.548 5.848 30.507  
Rati habitatges buids   11,1% 11,7% 12,0% 13,3%  
Percentatge habitatges buids/tot. Hab. buids Sant Boi   18,4%   17,3%  
       
 
INFORMACIÓ TERRITORIAL:  
   
  Districte   Total S.Boi % Ditricte/Sant Boi  
Sòl Urbà Residencial   238.671   3.663.802 6,5%  
  Equipaments   321.243   1.395.862 23,0%  
  Comercial   0   269.164 0,0%  
  Industrial   10.432   2.156.633 0,5%  
  Altres   110.469   231.727 47,7%  
TOTAL URBÀ   680.815   7.717.188 8,8%  
Sòl no urbà Equipaments   15.176   15.176 100,0%  
  Industrial   0   78.000 0,0%  
  Agrícola   682.739   9.389.014 7,3%  
  Forestal   159.626   3.363.605 4,7%  
  Residencial   0   15.237 0,0%  
  Altres   0   943.259 0,0%  
TOTAL NO URBÀ     857.542   13.804.290 6,2%  
TOTAL     1.538.357   21.521.478 7,1%