Districte 3:  Barri Centre (dades a 31-12-2006)  
 
DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ:  
 
    2004 2005 Districte Total S.Boi % sobre total  
Total:   13.964 14.047 14.013 81.127 17,3%  
 
  2004 2005 Districte Total S.Boi % poblacio Districte % població S.Boi  
Per sexes: Homes 6.899 6.947 6.901 40.311 49,2% 8,5%  
  Dones 7.065 7.100 7.112 40.816 50,8% 8,8%  
   
  2004 2005 Districte Total S.Boi % poblacio Districte % població S.Boi  
Per grups Menors de 16 anys 1.836 2.001 1.999 12.642 14,2% 2,5%  
d'edat: Entre 16 i 29 anys 2.747 2.795 2.682 15.754 19,1% 3,3%  
  Entre 30 i 44 anys 3.550 3.574 3.576 20.926 25,5% 4,4%  
  Entre 45 i 64 anys 3.448 3.409 3.460 20.025 24,6% 4,3%  
  Majors de 64 anys 2.383 2.268 2.296 11.780 16,3% 2,8%  
     
 
  2004 2005 Districte Total S.Boi % poblacio Districte % població S.Boi  
Per Nacionalitat espanyola (A) 12.828 12.752 12.686 74.460 90,5% 15,6%  
procedència: Altra nacionalitat (B) 1.136 1.295 1.327 6.662 9,5% 1,6%  
Percentatge pob.inm/tot. Pob. Inm. Sant Boi 19,9%  
 
  2004 2005 Districte Total S.Boi % poblacio Districte % població S.Boi  
Per país de Resta de la Unió Europea 78 108 126 599 9,5% 1,9%  
procedència Resta d'Europa 37 58 57 371 4,3% 0,9%  
(detall): Amèrica Central i del Nord     74 2.268 5,6% 1,1%  
  Sudamèrica 443 520 493 134 37,2% 7,4%  
  Magrib 516 540 483 265 36,4% 7,3%  
  Resta d'Africa 12 11 14 2.609 1,1% 0,2%  
  Àsia 48 55 76 411 5,7% 1,1%  
  Oceania 2 3 4 5 0,3% 0,1%  
TOTAL 1.136 1.295 1.327 6.662  
     
   
     
EDUCACIÓ:    
   
   
  2004 2005 Districte Total S.Boi % poblacio Districte % població S.Boi  
Població en Llar d'infants (0-3) 270 312 456 2.709 3,3% 0,6%  
edat escolar: Pre-escolar 413 405 403 2.580 2,9% 0,5%  
  Primària 685 695 690 4.432 4,9% 0,9%  
  ESO 468 452 450 2.921 3,2% 0,6%  
  Batxillerats 238 244 232 1.515 1,7% 0,3%  
  TOTAL 2.074 2.108 2.231 14.157 15,9% 2,8%  
% Població en edat escolar sobre el total de la pob. Escolar de Sant Boi 15,8%  
% infants 0-3 sobre total 0-3 anys de Sant Boi 16,8%  
 
 
  2004 2005 Districte Total S.Boi % poblacio jove Districte % població jove S.Boi  
Per nivell d'instrucció dels joves (entre 16 i 29 anys) No llegeix/escriu 33 40 36 231 1,3% 0,2%  
Sense estudis 345 383 274 1.715 10,2% 1,7%  
Primària completa 482 441 371 2.326 13,8% 2,4%  
Batx.elemental/EGB/ESO 808 808 955 6.049 35,6% 6,1%  
F.P 1er grau/Cicle formatiu grau mig 207 185 187 1.140 7,0% 1,2%  
F.P 2on grau/Cicle formatiu superior 386 339 357 1.798 13,3% 2,3%  
Batx. superior/BUP/COU 389 342 371 1.855 13,8% 2,4%  
Títol universitari grau mig 54 73 74 384 2,8% 0,5%  
Títol universitari grau superior 43 39 57 256 2,1% 0,4%  
  TOTAL (% sobre total població) 2.747 2.650 2.682 15.754 19,1% 3,3%  
% fins primària 25,4% 4,3%  
% fins F.P.1 42,6% 7,2%  
% fins Batx. Superior 27,1% 4,6%  
% Títol universitari mig o sup. 4,9% 0,8%  
 
 
EQUIPAMENTS: (dades a 31-12-2004)  
 
    Districte Total S.Boi rati poblacio  Districte rati població  S.Boi  
Per usos: Administració pública     3 8 4.682,3 10.140,9  
  Altres usos i reserves de sòl     1 18 14.047,0 4.507,1  
  Centres cívics o d'ús social     2 27 7.023,5 3.004,7  
  Educació     9 45 1.560,8 1.802,8  
  Esports     3 15 4.682,3 5.408,5  
  Mercats municipals     0 4 0,0 20.281,8  
  Sanitat     5 14 2.809,4 5.794,8  
  TOTAL     23 131 610,7 619,3  
Nº d'equipaments districte sobre el total de Sant Boi 17,6%  
Rati d'equip. educatius sobre població escolar 234,2 314,6  
 
PARTICIPACIÓ: (dades a 31-12-2004)  
 
  Districte Total S.Boi rati poblacio  Districte rati població  S.Boi  
Per sector Suport social     2 21 7.023,5 3.863,2  
d'activitat Salut     0 4 0,0 20.281,8  
  Ensenyament/Educació     3 21 4.682,3 3.863,2  
  Cultura     4 54 3.511,8 1.502,4  
  Prom. Economi., ocupació i comerç     0 9 0,0 9.014,1  
  Medi ambient     0 6 0,0 13.521,2  
  Lleure     3 15 4.682,3 5.408,5  
  Cooperació Internacional     0 6 0,0 13.521,2  
  Participació ciut./AAVV     0 10 0,0 8.112,7  
  Esports     6 39 2.341,2 2.080,2  
  TOTAL     18 185 780,4 438,5  
       
       
HABITATGE: (dades a 1-05-2005)  
 
  2004 Districte 2004 Total S.Boi 2005 Districte 2005 Total S.Boi  
Nombre Buids   799 3.696 933 4.067  
d'habitatges: Totals   5.849 31.548 5.522 30.507  
Rati habitatges buids   13,7% 11,7% 16,9% 13,3%  
Percentatge habitatges buids/tot. Hab. buids Sant Boi   21,6%   22,9%  
       
 
INFORMACIÓ TERRITORIAL:  
   
  Districte   Total S.Boi % Ditricte/Sant Boi  
Sòl Urbà Residencial   238.671   3.663.802 6,5%  
  Equipaments   321.243   1.395.862 23,0%  
  Comercial   0   269.164 0,0%  
  Industrial   10.432   2.156.633 0,5%  
  Altres   110.469   231.727 47,7%  
TOTAL URBÀ   680.815   7.717.188 8,8%  
Sòl no urbà Equipaments   15.176   15.176 100,0%  
  Industrial   0   78.000 0,0%  
  Agrícola   682.739   9.389.014 7,3%  
  Forestal   159.626   3.363.605 4,7%  
  Residencial   0   15.237 0,0%  
  Altres   0   943.259 0,0%  
TOTAL NO URBÀ     857.542   13.804.290 6,2%  
TOTAL     1.538.357   21.521.478 7,1%