Districte 2:  Marianao - Can Paulet (dades a 31-12-2006)  
 
DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ:  
 
    2004 2005 Districte Total S.Boi % sobre total  
Total:   31.734 31.822 31.604 81.127 39,0%  
 
  2004 2005 Districte Total S.Boi % poblacio Districte % població S.Boi  
Per sexes: Homes 15.647 15.688 15.580 40.311 49,3% 19,2%  
  Dones 16.087 16.134 16.024 40.816 50,7% 19,8%  
   
  2004 2005 Districte Total S.Boi % poblacio Districte % població S.Boi  
Per grups Menors de 16 anys 5.016 5.370 5.319 12.642 16,7% 6,6%  
d'edat: Entre 16 i 29 anys 6.617 6.622 6.222 15.754 19,6% 7,7%  
  Entre 30 i 44 anys 8.501 8.453 8.488 20.926 26,7% 10,5%  
  Entre 45 i 64 anys 7.895 7.844 7.983 20.025 25,1% 9,8%  
  Majors de 64 anys 3.705 3.533 3.592 11.780 11,3% 4,4%  
     
 
  2004 2005 Districte Total S.Boi % poblacio Districte % població S.Boi  
Per Nacionalitat espanyola (A) 30.001 29.807 29.550 74.460 93,5% 36,4%  
procedència: Altra nacionalitat (B) 1.733 2.015 2.051 6.662 6,5% 2,5%  
Percentatge pob.inm/tot. Pob. inm. Sant Boi 30,8%  
     
  2004 2005 Districte Total S.Boi % poblacio Districte % població S.Boi  
Per país de Resta de la Unió Europea 129 172 182 599 8,9% 2,7%  
procedència Resta d'Europa 87 101 129 371 6,3% 1,9%  
(detall): Amèrica Central i del Nord     97 2.268 4,7% 1,5%  
  Sudamèrica 744 878 781 134 38,1% 11,7%  
  Magrib 659 741 710 265 34,6% 10,7%  
  Resta d'Africa 17 19 24 2.609 1,2% 0,4%  
  Àsia 95 104 128 411 6,2% 1,9%  
  Oceania 2 0 0 5 0,0% 0,0%  
TOTAL 1.733 2.015 2.051 6.662  
     
   
     
EDUCACIÓ:    
   
   
  2004 2005 Districte Total S.Boi % poblacio Districte % població S.Boi  
Població en Llar d'infants (0-3) 786 776 1.140 2.709 3,6% 1,4%  
edat escolar: Pre-escolar 1.146 1.139 1.111 2.580 3,5% 1,4%  
  Primària 1.832 1.901 1.873 4.432 5,9% 2,3%  
  ESO 1.252 1.222 1.195 2.921 3,8% 1,5%  
  Batxillerats 649 652 642 1.515 2,0% 0,8%  
  TOTAL 5.665 5.690 5.961 14.157 18,9% 7,3%  
% Població en edat escolar sobre el total de la pob. Escolar de Sant Boi 42,1%  
% infants 0-3 sobre total 0-3 anys de Sant Boi 42,1%  
 
 
  2004 2005 Districte Total S.Boi % poblacio jove Districte % població jove S.Boi  
Per nivell d'instrucció dels joves (entre 16 i 29 anys) No llegeix/escriu 95 136 106 231 1,7% 0,7%  
Sense estudis 833 933 698 1.715 11,2% 4,4%  
Primària completa 1.247 1.112 888 2.326 14,3% 5,6%  
Batx.elemental/EGB/ESO 2.084 2.105 2.415 6.049 38,8% 15,3%  
F.P 1er grau/Cicle formatiu grau mig 488 422 418 1.140 6,7% 2,7%  
F.P 2on grau/Cicle formatiu superior 870 738 731 1.798 11,7% 4,6%  
Batx. superior/BUP/COU 810 704 708 1.855 11,4% 4,5%  
Títol universitari grau mig 122 116 147 384 2,4% 0,9%  
Títol universitari grau superior 68 76 111 256 1,8% 0,7%  
  TOTAL (% sobre total població) 6.617 6.342 6.222 15.754 19,7% 7,7%  
% fins primària 27,2% 10,7%  
% fins F.P.1 45,5% 18,0%  
% fins Batx. Superior 23,1% 9,1%  
% Títol universitari mig o sup. 4,1% 1,6%  
 
 
EQUIPAMENTS: (dades a 31-12-2004)  
 
    Districte Total S.Boi rati poblacio  Districte rati població  S.Boi  
Per usos: Administració pública     3 8 10.607,3 10.140,9  
  Altres usos i reserves de sòl     1 18 31.822,0 4.507,1  
  Centres cívics o d'ús social     2 27 15.911,0 3.004,7  
  Educació     9 45 3.535,8 1.802,8  
  Esports     3 15 10.607,3 5.408,5  
  Mercats municipals     0 4 0,0 20.281,8  
  Sanitat     5 14 6.364,4 5.794,8  
  TOTAL     23 131 1.383,6 619,3  
Nº d'equipaments districte sobre el total de Sant Boi 17,6%  
Rati d'equip. educatius sobre població escolar 632,2 314,6  
 
PARTICIPACIÓ: (dades a 31-12-2004)  
 
  Districte Total S.Boi rati poblacio  Districte rati població  S.Boi  
Per sector Suport social     2 21 15.911,0 3.863,2  
d'activitat Salut     0 4 0,0 20.281,8  
  Ensenyament/Educació     3 21 10.607,3 3.863,2  
  Cultura     4 54 7.955,5 1.502,4  
  Prom. Economi., ocupació i comerç     0 9 0,0 9.014,1  
  Medi ambient     0 6 0,0 13.521,2  
  Lleure     3 15 10.607,3 5.408,5  
  Cooperació Internacional     0 6 0,0 13.521,2  
  Participació ciut./AAVV     0 10 0,0 8.112,7  
  Esports     6 39 5.303,7 2.080,2  
  TOTAL     18 185 1.767,9 438,5  
       
       
HABITATGE: (dades a 1-05-2005)  
 
  2004 Districte 2004 Total S.Boi 2005 Districte 2005 Total S.Boi  
Nombre Buids   1.307 3.696 1.671 4.067  
d'habitatges: Totals   10.848 31.548 11.560 30.507  
Rati habitatges buids   12,0% 11,7% 14,5% 13,3%  
Percentatge habitatges buids/tot. Hab. buids Sant Boi   35,4%   41,1%  
       
 
INFORMACIÓ TERRITORIAL:  
   
  Districte   Total S.Boi % Ditricte/Sant Boi  
Sòl Urbà Residencial   238.671   3.663.802 6,5%  
  Equipaments   321.243   1.395.862 23,0%  
  Comercial   0   269.164 0,0%  
  Industrial   10.432   2.156.633 0,5%  
  Altres   110.469   231.727 47,7%  
TOTAL URBÀ   680.815   7.717.188 8,8%  
Sòl no urbà Equipaments   15.176   15.176 100,0%  
  Industrial   0   78.000 0,0%  
  Agrícola   682.739   9.389.014 7,3%  
  Forestal   159.626   3.363.605 4,7%  
  Residencial   0   15.237 0,0%  
  Altres   0   943.259 0,0%  
TOTAL NO URBÀ     857.542   13.804.290 6,2%  
TOTAL     1.538.357   21.521.478 7,1%