Districte 1:  Ciutat Cooperativa-Molí Nou (dades a 31-12-2006)  
 
DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ:  
 
    2004 2005 Districte Total S.Boi % sobre total  
Total:   9.526 9.546 9.524 81.127 11,8%  
 
  2004 2005 Districte Total S.Boi % poblacio Districte % població S.Boi  
Per sexes: Homes 4.910 4.910 4.860 40.311 51,0% 6,0%  
  Dones 4.616 4.636 4.664 40.816 49,0% 5,7%  
       
  2004 2005 Districte Total S.Boi % poblacio Districte % població S.Boi  
Per grups Menors de 16 anys 1.155 1.234 1.230 12.642 12,9% 1,5%  
d'edat: Entre 16 i 29 anys 1.635 1.712 1.653 15.754 17,3% 2,0%  
  Entre 30 i 44 anys 2.321 2.313 2.348 20.926 24,6% 2,9%  
  Entre 45 i 64 anys 2.230 2.223 2.156 20.025 22,6% 2,7%  
  Majors de 64 anys 2.185 2.064 2.137 11.780 22,4% 2,6%  
     
 
  2004 2005 Districte Total S.Boi % poblacio Districte % població S.Boi  
Per Nacionalitat espanyola (A) 8.562 8.428 8.416 74.460 88,4% 10,4%  
procedència: Altra nacionalitat (B) 964 1.118 1.108 6.662 11,6% 1,4%  
Percentatge pob.inm/tot. Pob. Inm. Sant Boi 16,6%  
     
  2004 2005 Districte Total S.Boi % poblacio Districte % població S.Boi  
Per país de Resta de la Unió Europea 58 78 107 599 9,7% 1,6%  
procedència Resta d'Europa 35 58 55 371 5,0% 0,8%  
(detall): Amèrica Central i del Nord     40 2.268 3,6% 0,6%  
  Sudamèrica 535 627 577 134 52,2% 8,7%  
  Magrib 320 316 276 265 25,0% 4,1%  
  Resta d'Africa 14 25 32 2.609 2,9% 0,5%  
  Àsia 2 14 19 411 1,7% 0,3%  
  Oceania 0 0 0 5 0,0% 0,0%  
TOTAL 964 1.118 1.106 6.662  
     
 
 
EDUCACIÓ:    
   
   
  2004 2005 Districte Total S.Boi % poblacio Districte % població S.Boi  
Població en Llar d'infants (0-3) 160 168 256 2.709 2,7% 0,3%  
edat escolar: Pre-escolar 243 237 226 2.580 2,4% 0,3%  
  Primària 465 464 462 4.432 4,9% 0,6%  
  ESO 287 296 286 2.921 3,0% 0,4%  
  Batxillerats 133 129 128 1.515 1,3% 0,2%  
  TOTAL 1.288 1.294 1.358 14.157 14,3% 1,7%  
% Població en edat escolar sobre el total de la pob. Escolar de Sant Boi 9,6%  
% infants 0-3 sobre total 0-3 anys de Sant Boi 9,4%  
 
 
  2004 2005 Districte Total S.Boi % poblacio jove Districte % població jove S.Boi  
Per nivell d'instrucció dels joves (entre 16 i 29 anys) No llegeix/escriu 17 26 23 231 1,4% 0,1%  
Sense estudis 191 205 157 1.715 9,5% 1,0%  
Primària completa 304 272 240 2.326 14,5% 1,5%  
Batx.elemental/EGB/ESO 526 551 628 6.049 38,0% 4,0%  
F.P 1er grau/Cicle formatiu grau mig 149 147 150 1.140 9,1% 1,0%  
F.P 2on grau/Cicle formatiu superior 192 176 179 1.798 10,8% 1,1%  
Batx. superior/BUP/COU 208 187 202 1.855 12,2% 1,3%  
Títol universitari grau mig 35 34 50 384 3,0% 0,3%  
Títol universitari grau superior 12 12 24 256 1,5% 0,2%  
  TOTAL (% sobre total població) 1.634 1.610 1.653 15.754 17,4% 2,0%  
% fins primària 25,4% 2,7%  
% fins F.P.1 47,1% 4,9%  
% fins Batx. Superior 23,0% 2,4%  
% Títol universitari mig o sup. 4,5% 0,5%  
 
 
EQUIPAMENTS: (dades a 31-12-2004)  
 
    Districte Total S.Boi rati poblacio  Districte rati població  S.Boi  
Per usos: Administració pública     3 8 3.182,0 10.140,9  
  Altres usos i reserves de sòl     1 18 9.546,0 4.507,1  
  Centres cívics o d'ús social     2 27 4.773,0 3.004,7  
  Educació     9 45 1.060,7 1.802,8  
  Esports     3 15 3.182,0 5.408,5  
  Mercats municipals     0 4 0,0 20.281,8  
  Sanitat     5 14 1.909,2 5.794,8  
  TOTAL     23 131 415,0 619,3  
Nº d'equipaments districte sobre el total de Sant Boi 17,6%  
Rati d'equip. educatius sobre població escolar 143,8 314,6  
 
PARTICIPACIÓ: (dades a 31-12-2004)  
 
  Districte Total S.Boi rati poblacio  Districte rati població  S.Boi  
Per sector Suport social     2 21 4.773,0 3.863,2  
d'activitat Salut     0 4 0,0 20.281,8  
  Ensenyament/Educació     3 21 3.182,0 3.863,2  
  Cultura     4 54 2.386,5 1.502,4  
  Prom. Economi., ocupació i comerç     0 9 0,0 9.014,1  
  Medi ambient     0 6 0,0 13.521,2  
  Lleure     3 15 3.182,0 5.408,5  
  Cooperació Internacional     0 6 0,0 13.521,2  
  Participació ciut./AAVV     0 10 0,0 8.112,7  
  Esports     6 39 1.591,0 2.080,2  
  TOTAL     18 185 530,3 438,5  
       
       
HABITATGE: (dades a 1-05-2005)  
 
  2004 Districte 2004 Total S.Boi 2005 Districte 2005 Total S.Boi  
Nombre Buids   542 3.696 341 4.067  
d'habitatges: Totals   4.661 31.548 3.716 30.507  
Rati habitatges buids   11,6% 11,7% 9,2% 13,3%  
Percentatge habitatges buids/tot. Hab. buids Sant Boi   14,7%   8,4%  
       
 
INFORMACIÓ TERRITORIAL:  
   
  Districte   Total S.Boi % Ditricte/Sant Boi  
Sòl Urbà Residencial   238.671   3.663.802 6,5%  
  Equipaments   321.243   1.395.862 23,0%  
  Comercial   0   269.164 0,0%  
  Industrial   10.432   2.156.633 0,5%  
  Altres   110.469   231.727 47,7%  
TOTAL URBÀ   680.815   7.717.188 8,8%  
Sòl no urbà Equipaments   15.176   15.176 100,0%  
  Industrial   0   78.000 0,0%  
  Agrícola   682.739   9.389.014 7,3%  
  Forestal   159.626   3.363.605 4,7%  
  Residencial   0   15.237 0,0%  
  Altres   0   943.259 0,0%  
TOTAL NO URBÀ     857.542   13.804.290 6,2%  
TOTAL     1.538.357   21.521.478 7,1%