PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
2. BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
2.12. PARTICIPACIÓ CIUTADANA
2.12.2. VETLLAR PEL COMPLIMENT DE LA CARTA EUROPEA DE SALVAGUARDA DELS DRETS HUMANS.
2.12.2.1. REALITZAR UNA AUDITORIA QUE ANALITZI L’ESTAT DE COMPLIMENT DE LA CARTA EUROPEA DE SALVAGUARDA DELS DRETS HUMANS.
0%
INICI PREVIST: 01/10/2003 INICI REAL: 01/11/2003
FINALITZACIÓ PREVISTA: 30/06/2004 FINALITZACIÓ REAL: 01/09/2004
LÍDER POLÍTIC: Gonzalez Labrador , Jose Manuel
Comunicació i participació ciutadana dins de la ponència de presidència
POLÍTICS IMPLICATS:
del Álamo Margalef , Amor
DEPARTAMENT GESTOR: 985 Programes Transversals
GRUP DE TREBALL:
ACCIONS INCLOSES ESTAT
2.12.2.1.1 Realització de l´auditòria ACABAT