st

En aquest apartat volem que conegueu quines accions estem fent a Sant Boi en el marc de l'Agenda 21. El Pla d’acció local 2003-2010 per la sostenibilitat (PALS) s’ha integrat a les polítiques municipals de l'actual legislatura mitjançant el Pla d’actuació municipal (PAM) 2004-2007. Atès que el termini de tots dos plans és diferent, s’ha fet una selecció dels objectius del PALS que per raó de prioritat o d’oportunitat podien ser assumits durant el present quadrienni.

ACTUACIONS DELS PALS
El seguiment de les actuacions integrades al PAM i al PALS es pot fer fàcilment des de la web municipal. Fent un clic en aquí hi podrem conèixer el baròmetre de l’estat d’execució, consultar documents i veure resultats mitjançant un sistema d’indicadors de fàcil interpretació. Cadascuna de les actuacions relacionades amb l’execució del PALS està identificada amb el logo de l'Agenda 21 i les dades de seguiment estan associades.

SISTEMA D’INDICADORS LOCALS DE LA SOSTENIBILITAT

Les actuacions de control que cal portar a terme per seguir l’evolució i avaluar el procés d’aplicació del PALS s’estableixen al Pla de Seguiment, el qual té un sistema d’indicadors que reflecteix l’evolució del procés cap a la sostenibilitat del municipi de Sant Boi de Llobregat.

L’objectiu del sistema d’indicadors locals de la sostenibiltat és facilitar un conjunt de dades actualitzades de l’estat ambiental, social i econòmic del municipi, dirigides tant a la monitorització dels avenços locals cap a la sostenibilitat per l’ús intern de l’Ajuntament, com a la divulgació d’aquests entre la població i els agents socials pel seu coneixement i co-responsabilització.

L’avaluació comparativa amb els indicadors d’altres municipis permet identificar punts forts i punts febles i establir estratègies per abordar els objectius mediambientals, socials i econòmics de Sant Boi amb una major perspectiva.

INDICADORS DE SOSTENIBILITAT


INFORME DE SOSTENIBILITAT DE SANT BOI 2006 (PDF)
INFORME DE SOSTENIBILITAT DE CATALUNYA 2005 (PDF)
INFORME DE SOSTENIBILITAT D'ESPANYA 2005 (PDF)
ESTAT DEL MON 2005


TERMOMETRE AMBIENTAL DE SANT BOI 2006 (PDF)