fEl Pla d’acció local recull les estratègies i les actuacions per un futur sostenible a la ciutat. Són els compromisos de tots i cadascun de nosaltres.

El Pla d’acció local 2003-2010 integra les actuacions aprovades l’any 2000 al Pla d’acció ambiental amb les actuacions de caràcter social i econòmic plantejades l’any 2003 a l’Agenda Social, Econòmica i Ciutadana, d’acord amb els principis de sostenibilitat de la Carta d’Aalborg: justícia social, economies sostenibles i un medi ambient perdurable.

5 línies estratègiques, 53 objectius, 105 actuacions ambientals i 265 actuacions de caràcter socioeconòmic.


AUDITORIA AMBIENTAL – SÍNTESI (PDF)
PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT BOI – RESUM (PDF)
PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT BOI – ÍNTEGRE (PDF)